Om EFS

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Rörelsen består av ca 14.000 människor som är medlemmar i någon av de 400 föreningar som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen.

EFS teologiska grundsyn står i full överensstämmelse med Svenska kyrkans lärogrund och är därför rotad i den evangeliska reformationsrörelse som började med Martin Luther på 1500-talet. Carl-Olof Rosenius, som förmedlade det lutherska arvet vidare under 1800-talet, blev en förgrundsgestalt för den väckelse i vilken EFS har sin upprinnelse.

EFS missionsuppdrag består i att tillsammans med hela Kristi kyrka gå ut med hela evangeliet till hela människan i hela världen. Detta arbete bedrivs såväl genom vittnesbörd som genom tjänst, både i Sverige och utomlands. EFS har bedrivit utlandsmission i 150 år, främst på Afrikas horn (Etiopien, Tanzania, Sudan, Somalia och Malawi). EFS vill föra människor till en personlig tro på Jesus Kristus och peka på försoningen i Kristus som den enda vägen till människans frälsning. Att nå vidare med evangeliet är det centrala i EFS missionssyn. I denna inkluderas även människors utbildning och utveckling samt en betoning av goda relationer och samarbete, särskilt med de systerkyrkor EFS sedan lång tid har kontakt med.

EFS strategiska position i kristenheten är som självständig rörelse inom Svenska kyrkan. Det innebär att EFS och Svenska kyrkan har gemensam bekännelse och gemensam vigningstjänst.

Både lokalt, regionalt och nationellt vill EFS eftersträva goda och konstruktiva relationer med Svenska kyrkan. EFS önskar inspirera till fördjupat engagemang och en öppenhet för tanken på alla kristna som bärare av kyrkans uppdrag. En viktig förutsättning för detta är föreningsstrukturen och den lilla gruppens arbetsform. Som inomkyrklig rörelse i hela Sverige vill EFS låta målet styra formerna, så att sättet att arbeta präglas av flexibilitet och kan se olika ut beroende på lokala förhållanden.

EFS vill också främja ekumeniskt arbete för kristen enhet.

Läs gärna vidare på EFS riks hemsida eller EFS Region i Sydvseriges hemsida.